نرم افزار پیشرفته الکتروشیمی PGISoft

PGISoft : نرم افزاری که قابلیت هایش شما را شگفت زده خواهد کرد

دو نرم افزار PGISoft و +PGISoft که به ترتیب ، همراه با " راد استات 10 " و " راد استات 1A" ارائه می شوند ، بستهً کاملی از امکانات کاربردی هستند . این دونرم افزار امکان انجام انواع تکنیک های ساده و پیچیده الکتروشیمیایی به شرح زیر را فراهم می نمایند :

1. Linear Sweep Voltammetry

2. Cyclic Voltammetry

3. ChronoAmperometry

4. ChronoPotentiometry

5. Potentiometry (OCP)

6. Amperometric Detection

7. Multistep Amperometry (only with PGISoft )

8. Multistep Potentiometry ( only with PGISoft )

9. Differential Pulse

10. Square Wave

11. Normal Pulse Voltammetry

12. AC Voltammetry

13. AC Detection

14. Electrochemical Noise ( only with PGISoft + )

15. Voltammetric Pulse Builder ( only with PGISoft + )

16. - Electrochemical Impedance Spectroscopy ( Constant E , Potential Scan )

 بدین ترتیب ، دستگاه های گروه " راداستات " با بکارگیری دو نرم افزار PGISoft و PGISoft + ، به تجهیزاتی ایده آل و کاملا قابل اطمینان برای کاربرد های متعدد شامل موارد زیر ، تبدیل می شوند :

سنسورها و بیوسنسورها

نانو تکنولوژی

الکتروشیمی تجزیه ای

خوردگی

باتری ها

پیل های سوختگی

سلول های خورشیدی

و ...