اندازه گیری محتوای آب در پلی اتیلن گلایکول PEG به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-9

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در پلی اتیلن گلایکول PEG

خلاصه : اندازه گیری آب در پلی اتیلن گلایکول به عنوان ماده اولیه مهم در صنایع غذایی ، نقش مهمی در ارزیابی کیفیت آن دارد . این آنالیز با بکارگیری دستگاه کارل فیشر تیتراتور مدل KFT50 انجام شده است.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT50

محلول ها و مواد مورد استفاده : متانول به عنوان حلال نمونه

                                تیترانت : Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 30 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 25 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT50 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، معادل 0.6 گرم از نمونه پلی اتیلن گلایکول به ظرف تیتراسیون افزوده شد. . به دنبال آن ، فرآیند تعیین تیتراسیون کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 135 ثانیه به انجام رسید و آب موجود در نمونه به میزان 0.25 درصد اندازه گیری شد.