اندازه گیری محتوای آب در پتاسیم کلراید به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-8

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در پتاسیم کلراید

خلاصه : پتاسیم کلراید یکی از مواد اولیه مهم در صنایع آرایشی ، بهداشتی و غذایی است. یکی از آنالیز های مرتبط با کنترل کیفی این ماده ، تعیین آب موجود در آن به روش تیتراسیون کارل فیشر است.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT50

محلول ها و مواد مورد استفاده : متانول به عنوان حلال نمونه

                 تیترانت : Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 35 میلی لیتر متانول خشک به عنوان حلال به داخل ظرف تیتراسیون منتقل شد و بمدت 32 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT50 قرار گرفت . پس از پایان conditioning ، معادل 2 گرم پتاسیم کلراید به ظرف تیتراسیون افزوده شد. و بلافاصله فرآیند تعیین تیتراسیون کارل فیشر آغاز و در مدت 127 ثانیه به انجام رسید . آب موجود در نمونه پتاسیم کلراید با تکرارپذیری عالی به میزان 0.05 درصد اندازه گیری شد.