اندازه گیری زیرالنون Zearalenone

نکته کاربردی شمارهٌ H-2

عنوان : اندازه گیری زیرالنون Zearalenone

خلاصه : زیرالنون ZEA یک مایکوتوکسین نامحلول در آب و پایدار در برابر حرارت است که توسط قارچ فوزاریوم گونه گرامیناریوم تولید می شود. ساختار شیمیایی زیرالنون شبیه به هورمون استروژن است و با ورود به بدن ، ضمن اختلال در سیستم هورمونی موجب بروز علائم هورمون استروژن می شود. به همین علت به آن هورمون استروژن کاذب می گویند.

نمونه : محلول استاندارد 1ppm زیرالنون

دستگاه : HPLC DanChrom Model A2

ستون جداسازی : Reprospher C8 250 x 4.6 mm

فاز متحرک : 10% استونیتریل / 34% متانول / 56% آب 

میزان جریان ( flow rate ) : 1.5ml/min

آشکارساز : UV

طول موج  : 275nm