آنالیز محلول استاندارد نورتریپتیلین - آمی تریپتیلین به روش HPLC

نکته کاربردی شمارهٌ H-1

عنوان : آنالیز محلول استاندارد نورتریپتیلین/آمی تریپتیلین

خلاصه : آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین از جمله ضد افسردگی های سه حلقه ای با اثر مشابه هستند. آمی تریپتیلین در کبد با از دست دادن یک گروه متیل به نورتریپتیلین متابولیزه می شود.

نمونه : محلول استاندارد 50ppm آمی تریپتیلین و نورتریپتیلین

دستگاه :  HPLC DanChrom Model A2

ستون جداسازی :  Reprospher C8 150 x 4.6 mm

فاز متحرک :   60% بافر سدیم دی هیدروژن فسفات / 40% استونیتریل

میزان جریان ( flow rate ) : 1ml/min

آشکارساز : UV

طول موج مورد استفاده : 254nm