اندازه گیری محتوای آب در تولوئن به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-11

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در تولوئن

خلاصه : تولوئن ( متیل بنزن ) ،مایعی صاف و نامحلول در آب است که بویی شبیه بوی تینردارد. این ترکیب آروماتیک به عنوان یک ماده اولیه و همچنین به عنوان حلال شیمیایی در بسیاری از صنایع کاربرد دارد.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT50

محلول ها و مواد مورد استفاده : متانول به عنوان حلال نمونه

تیترانت : Hydranal Composite 5

 روش آنالیز : حدود 25 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 24 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT50 قرار گرفت و پس از پایان فرآیند conditioning ، معادل 10 گرم از تولوئن به ظرف تیتراسیون افزوده شد. . به دنبال آن ، فرآیند تیتراسیون کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 151 ثانیه به انجام رسید و آب موجود در نمونه به میزان 0.02 درصد اندازه گیری شد.