اندازه گیری محتوای آب در روغن هیدرولیک به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-6

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در روغن هیدرولیک

خلاصه : اندازه گیری آب در نمونه های روغن هیدرولیک ، مورد توجه و نیاز جدی یکی از تولید کنندگان این ماده در کشور بود و این کار در مهر ماه 1398 با موفقیت و به شکلی رضایت بخش در آزمایشگاه شرکت تولید کننده و با بکارگیری دستگاه کارل فیشر تیتراتور KFT21 انجام شد.

آماده سازی نمونه: آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT21

محلول ها و مواد مورد استفاده : مخلوطی از متانول ( 25 درصد ) و: کلروفرم ( 75 درصد ) به عنوان حلال نمونه

                     تیترانت : Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 50 میلی لیتر از حلال حاوی کلروفرم و متانول به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 30 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT21 قرار گرفت و پس از پایان conditioning و اطمینان از عاری بودن حلال از ملکول های آب ، حدود 5 گرم از نمونه روغن هیدرولیک به ظرف تیتراسیون افزوده شد و عملیات تعیین آب به روش کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 100 ثانیه به انجام رسید و آب به میزان 0.025 درصد با تکرار پذیری عالی اندازه گیری شد.