اندازه گیری گلیسیریزیک اسید

نکته کاربردی شمارهٌ H-3

عنوان : اندازه گیری گلیسیریزیک اسید

خلاصه : گلیسیریزیک اسید یا گلیسیریزین از ترکیبات اصلی گیاه شیرین بیان است. تاثیر این ترکیب بر درمان برخی بیماری ها نظیر زخم معده ، هپاتیت ، سرطان معده و ... مورد بررسی است. گلیسیریزیک اسید با شیرینی 30 تا 50 برابر ساکارز به عنوان طعم دهنده کاربردهایی نیز در صنایع غذایی و دخانیات دارد.

نمونه : استاندارد 250ppm گلیسیریزیک اسید

حجم تزریق :  20ul

دستگاه :  HPLC DanChrom Model A2

ستون جداسازی: Reprospher C18 250 x 4.6 mm

فاز متحرک :          استونیتریل60% / بافر 40%

                       ترکیب بافر : آب /استیک اسید ( 1/15 )

آشکارساز : UV

طول موج : 275nm