اندازه گیری محتوای آب در محلول شیشه پاک کن به روش کارل فیشر

نکته کاربردی شمارهٌ KF-13

عنوان : اندازه گیری محتوای آب در محلول شیشه پاک کن

خلاصه : محلول های شیشه پاک کن توسط شرکت های مختلف و به مقیاس وسیع در کشور تولید می شوند. یکی از آزمون های کنترل کیفی این محلول ها ، آنالیز محتوای آب آنها است. موضوع جالب در این آنالیز ، میزان بسیار زیاد آب در نمونه ها است که تعیین دقیق آن ، قابلیت دستگاه کارل فیشر KFT50 را در تعیین مقادیر زیاد آب در نمونه های مختلف اثبات می نماید.

آماده سازی نمونه : آماده سازی ندارد

دستگاه : کارل فیشر KFT50

محلول ها و مواد مورد استفاده :  متانول به عنوان حلال نمونه

                                 تیترانت : Hydranal Composite 5

روش آنالیز : حدود 20 میلی لیتر متانول خشک به داخل ظرف تیتراسیون پمپ شد . حلال بمدت 19 ثانیه تحت فرآیند conditioning اتوماتیک توسط دستگاه KFT50 قرار گرفت و پس از پایان فرآیند conditioning ، معادل 0.016 گرم از نمونه به ظرف تیتراسیون افزوده شد. . به دنبال آن ، فرآیند تیتراسیون کارل فیشر بصورت خودکار در مدت 150 ثانیه به انجام رسید و آب موجود در نمونه به میزان 88 درصد اندازه گیری شد.