بازدید وزیر علوم سوریه از DanChrom HPLC

روز چهارشنبه 19 آبان ماه سال 1400 ، سالن ویژه " فناوری و نوآوری " محصولات آزمایشگاهی ساخت ایران میزبان بازدید کنندگانی از معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم کشور سوریه بود. در این رویداد دستگاه HPLC ایرانی با نشان DanChrom مورد توجه ویژه وزیر علوم سوریه و هیات همراه ایشان قرار گرفت.
بازدید : 56