تست شارژ و دشارژ باتری های روی - آهن

تست شارژ و دشارژ باتری های روی - آهن

نکته کاربردی شماره EC-3

خلاصه:

به‌منظور انجام بررسی‌هایی در زمینه بازدهی و اطمینان از صحت عملکرد باتری‌های تولید شده، فرآیند شارژ و دشارژ باتری‌ها از طریق تکنیک پتانسیل‌سنجی (ChronoPotentiometry) شبیه‌سازی می‌گردد. این تکنیک شامل اعمال جریانی مشخص با مقدار مثبت به منظور شارژ و پس از آن اعمال جریانی منفی به منزله فرآیند دشارژ در بازه‌های زمانی مناسب است. این الگو می‌تواند به تعداد سیکل‌های دلخواه اعمال گردد. (بیان این نکته حایز اهمیت است که به منظور کنترل پتانسیل خروجی، می‌توان مقادیر محدودکننده برای پتانسیل تعیین نمود.)

تجهیزات و مواد:

آزمون پتانسیل‌سنجی (ChronoPotentiometry) با استفاده از دستگاه پتانسیواستات-گالوانواستات و اندازه‌گیری امپدانس الکتروشیمیایی Radstat-1A و همچنین نرم‌افزار مختص این دستگاه با نام PGIsoft+ انجام شد. الکترودهای استفاده شده در این آزمون عبارتند از الکترود مرجع نقره/نقره‌‌کلرید (Ag/AgCl Reference Electrode) حاوی محلول پتاسیم کلرید (KCl) با غلظت سه مولار، الکترود کاری گلاسی کربن (Glassy Carbon Electrode)، و الکترود کمکی (Counter Electrode) از جنس پلاتین که درون سل الکتروشیمی حاوی محلول روی-آهن قرار گرفته و از طریق اتصالات به دستگاه Radstat-1A متصل شدند.

* این آزمون بیش از یک مرتبه انجام گرفت تا اطمینان از تکرارپذیری آزمون و صحت نتیجه بدست آمده حاصل گردد.

پارامترهای تکنیک پتانسیل‌سنجی (ChronoPotentiometry) :

مقدار                                     پارامترهای تکنیک

charging current                                  2mA

charging time                                      100 s 

Discharging current                            -2mA

Discharging time                                 100 s

Number of cycles                                      5

Thresholds         Emax=0.5 V / Emin=0.0 V

 

 

 

 


1397-10-30 11:17
بازدید :