بررسی رفتار ولت‌متری سیکلی محلول استاندارد آهن

بررسی رفتار ولت‌متری سیکلی محلول استاندارد آهن

نکته کاربردی شماره EC-1

خلاصه:

به‌صورت کلی، بررسی و ارزیابی نحوه‌ی عملکرد دستگاه‌های الکتروشیمیایی با استفاده از نمونه‌های استاندارد و تحت شرایط استاندارد انجام می‌پذیرد تا قابلیت مقایسه با نتایج بدست آمده از سایر آزمون‌های استاندارد فراهم گردد. یکی از نمونه‌های مذکور، محلول استاندارد آهن می‌باشد. در ادامه، تست ولت‌متری سیکلی (Cyclic Voltammetry) برای محلول استاندارد آهن انجام و نتیجه آزمون (منحنی جریان برحسب پتانسیل) ارايه شده است.

تجهیزات و مواد:

آزمون ولت‌متری سیکلی با استفاده از دستگاه پتانسیواستات-گالوانواستات و اندازه‌گیری امپدانس الکتروشیمیایی Radstat10 و همچنین نرم‌افزار مختص این دستگاه با نام PGIsoft انجام شد. الکترودهای استفاده شده در این آزمون عبارتند از الکترود مرجع نقره/نقره‌‌کلرید (Ag/AgCl Reference Electrode) حاوی محلول پتاسیم کلرید (KCl) با غلظت سه مولار، الکترود کاری گلاسی کربن (Glassy Carbon Electrode)، و الکترود کمکی (Counter Electrode) از جنس پلاتین که درون سل الکتروشیمی حاوی محلول استاندارد آهن قرار گرفته و از طریق اتصالات به دستگاه Radstat10 متصل شدند.

این آزمون بیش از یک مرتبه انجام گرفت تا اطمینان از تکرارپذیری آزمون و صحت نتیجه بدست آمده حاصل گردد.

نمونه‌سازی:

محلول استاندارد استفاده شده برای این آزمون یک محلول آبی حاوی 0/005 مولار K2[Fe(CN)6]، همچنین 0/005 مولار K3[Fe(CN)6]، و پتاسیم کلرید (KCl) با غلظت 0/1 مولار می‌باشد.

پارامترهای تکنیک ولت‌متری سیکلی:

مقدار                      پارامترهای تکنیک

Ebegin                      -1.0 V

 Evertex1                   -1.0 V

Evertex2                     1.0 V

Estep                     0.005 V

Scan Rate                0.1V/s

  Number of Scan              1


1397-05-10 13:19
بازدید : 1762