مقالات چاپ شده با پتانسیواستات

مقالات چاپ شده با پتانسیواستات

 مجموعه مقالات چاپ شده با دستگاه های راداستات 10 و 1000

 

ناشر

سال چاپ

عنوان مقاله

Elsevier

2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X21003790

 

Elsevier

2023

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925838822039007

 

Elsevier

2021

 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S223878542100377X

 

Elsevier

2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352152X21014547

 

Elsevier

2021

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0921883121001862

 

Elsevier

2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2238785421014861

 

Elsevier

2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878535222000454

 

Elsevier

2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1572665722003861

 

Elsevier

2023

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1369800123001063

 

Elsevier

2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378775322004281

 

MDPI

2022

https://www.mdpi.com/2079-6374/12/11/939

 

 Elsevier

2023

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925400522015209

 

Elsevier

2020

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092849312031938X

 

Elsevier

2022

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S027288422200400X

 

Springer

2021

https://link.springer.com/article/10.1007/s10971-021-05512-2

 

Scientific Reports

2023

https://www.nature.com/articles/s41598-023-37315-6

 

MDPI

2023

https://www.mdpi.com/2079-6374/13/5/562

 

 

 


1402-01-16 12:39
بازدید : 581