Method development for determination of imatinib and its major metabolite, N-desmethyl imatinib, in biological and environmental samples by SA–SHS–LPME and HPLC

در تاریخ 30 نوامبر 2020 ( 10 آذر ماه 1399 ) مقاله ای در نشریه معتبر بین المللی Biomedical Chromatography با عنوان زیر پذیرفته شد :

Method development for determination of imatinib and its major metabolite, N-desmethyl imatinib, in biological and environmental samples by SA–SHS–LPME and HPLC

این مقاله که حاصل یک پژوهش علمی توسط گروهی از اساتید و محققان دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده داروسازی است از آن جهت برای ما واجد اهمیتی دو چندان می باشد که از دستگاه HPLC ایرانی با نشان DanChrom HPLC برای انجام آنالیز های مندرج در آن استفاده شده است. بکارگیری دستگاه ایرانی DanChrom HPLC برای انجام آنالیزهای کروماتوگرافیک در این مقاله مهر تاییدی بر قابلیت های کیفی و فنی این محصول است . از تمامی اساتید و دانشجویانی که در امور تحقیقاتی و پژوهشی مرتبط با انتشار این مقاله سهیم بوده اند ، به دلیل استفاده از نشان ایرانی DanChrom HPLC سپاسگزاری می نماییم و آرزوداریم با ارائه محصولات جدید و پشتیبانی موثر از آنها ، پاسخگوی اعتماد ارزشمند دانشمندان ایرانی به HPLC ایرانی و شرکت کیان شار دانش باشیم.


1399-12-12 08:55
بازدید : 107